۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

مکتب شهید بصیر بُغرا

 این لیسه بار اول در سال 1370 بوجود آمد و بنیانگزار آن نیز حاجی رحیم و دیگر مردم بُغرا بود. اما متآسفانه فقط 3 سال دوام آورد و بدلیل شرایط بد آن دوران بسته شد. آغاز مجدد در سال 1381 بود که توسط مویی سفیدان قریه بغرا و همکاری مردم القبلان (آله قبلو) دایر شد و در وزارت معارف راحستر گردید.   این لیسه در واقع دو مکتب است که هرکدام به صورت مجزا در وزارت معارف راجستر شده است.
1-    لیسه ذکور شهید بصیر بُغرا
2-    لیسه اناث شهید بصیر بُغرا

در اول شاگردان در خیمه زیر آفتاب سوزان درس میخواندند و هیچگونه امکانات نداشت، تا اینکه یک ساختمان توسط موسسه همبستگی ملی ساخته شد. مبلغ اعمار این ساختمان هشتادهزار دلار بود علاوه بر اینکه باید بیست درصد اعمار این ساختمان را مردم میپرداخت. به علت نظارت نادرست و همکاری نکردن مردم این ساختمان آنطورکه باید ساخته میشد نشد، در وسط پروژه پیمانکارها ادعایی ناکافی بودن هزینه پروژه کردند که این منجر به توقف پروژه گردید. پیمانکاران پرونده این پروژه را به پارلمان آوردند و از طریق آقایی داکتر رمضان بشردوست خواهان تزریق نمودن هزینه مجدد از طرف دولت شدند که متآسفانه این درخواست در پارلمان دوره قبل رد شد و پذیرفته نشد. (در دوره قبلی مردم مالستان بدلیل تعدد کاندیدا در انتخابات متآسفانه و بد بختانه هیچ نماینده در پارلمان نداشتند، وعده دیگر هم مثل سجادی و قاسمی که بعضی از مردم مالستان به ایشان رای داده بودند هیچگونه همکاری با مردم مالستان نکردند) در نتیجه پروژه برایی چند سالی متوقف ماند و در نهایت پیمانکاران پروژه با هزینه شخصی خود به اتمام رساندند که در واقع یک ساختمان درجه چندم است. 
از همین ساختمان بصورت مشترک هم لیسه ذکور شهید بصیر استفاده میکند و هم لیسه اناث شهید بصیر استفاده میکند، که متآسفانه کفایت این دولیسه را نمیدهد. در واقع میتوانیم بگویم که یکی از این  مکاتب اصلآ ساختمان ندارد.  مشکلات عمده دیگر که در این مکتب ها دیده میشود نبود معلم مسلکی و تحصیلکرده است که این تنها مختص مکتب شهید بصیر نیست بلکه تمام مکاتب هزارجات به همین مشکل گرفتارند.  بطور مثال به دلیل نبود معلم شاگردان صنف یازده معلم شاگردان صنف نهم هستند همینطور شاگردان صنف نهم معلم شاگردان صنف ششم.
همچنان اکثر معلمان این مکاتب را آخوند ها تشکیل میدهند که بعضی هایشان از هیچگونه دانش در این زمینه برخودار نیستند. ( برادرم صحبت مینمود که فلان معلم بدلیل نداشتن سواد وسوال پیچ شدن توسط فلان شاگرد کتاب کیمیا را با لگد زده است!)  دانش آموزان برایی ارتقای سطح دانش خود و گذشتند از صد بنام کنکور مجبورند در زمستان راهی کابل شوند، تا با خواندن کورس هایی تقویتی بتوانند بر دانش که در مکتب بدست نیامده بدست بیاورند، که این خودش هزینه هایی هنگفت به همراه دارد و کسانی که قادر به پرداخت این هزینه نباشند از رقتن به کابل و کورس هایی تقویتی باز می مانند و مجبورند با همان دانش ناکافی که از مکتب بدون معلم بدست اورده به استقبال کانکور بروند. با تمام این مشکلات مکتب شهیدبصیر بغرا در چهار سال گدشته بیشترین قبولی را در کانکور داشت که جای افتخار است.
این مکتب اولین شاگردان خود را در سال 1387 فارغ نمود و به امتحانات کانکور فرستاد، که با وجود تمام کاستی ها و کمبوتات نتایج قابل توجه را در امتحانات کانکور بدست آورد.  امیدوارم در آینده بیشتر و بهتر بتوانند بدرخشند. (کیهان فرهمند)

 نتایج شاگردان این مکتب در امتحانات کانکور به ترتیب سال در زیر می آید.
نتایج سال 1387
شماره
نام
تخلص
نام پدر
لیسه
مجموع نمره
سال فراغت
دانشگاه
1
محمدابراهیم
سحر
محمد اسحق
- ذکورشهيدبصيربغرا
295
1387
ساختمانی پولی تکنیک
2
محمدعلی
نظری
صمد علی
- ذکورشهيدبصيربغرا
262
1387
ادبیات کابل
3
محمد کاظم
پیام
حیات الله
- ذکورشهيدبصيربغرا
254
1387
ساینسس هرات
4
روح الله
دانشیار
گل چمن
- ذکورشهيدبصيربغرا
217
1387
سید جمال الدین
5
محمد عیسی
پژمان
رمضان علی
- ذکورشهيدبصيربغرا
261
1387
علوم طبیعی تعلیم و تربیه کابل
6
محمد علی
سهرابی
علی جان
ذکور شهید بصیربغرا
281
1387
هنر های زیبا کابل
7
محمد عیسی
نیکزاد
نادر علی
ذکور شهید بصیر
180
1387
تربیه معلم غزنی
8
نزاکت علی
جویا
محمد ابراهیم
ذکور شهید بصیر
295
1387
ادبیات کابل
9
رمضان علی

محمد ابراهیم
ذکور شهید بصیر

1387
تعلیم و تربیه بامیان
10
عبدالخالق
خالق یار
جمعه خان
ذکور شهید بصیر
175
1387
افسری کابل
11
معصومه
اشرفی
عبدالکریم
نسوان شهید بصیر بغرا
220
1387
سید جمال الدین
12
زهرا
فصیحی
بستان علی
نسوان شهید بصیر بغرا
230
1387
علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
13
شریفه
فهیمی
جانعلی
نسوان شهید بصیر بغرا
239
1387
علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
14
ملکه
نجاتی
محمد اسحق
نسوان شهید بصیر بغرا
294
1387
ژورنالیزم کابل
15
کبرا
احسانی
محمد اسحق
نسوان شهید بصیر بغرا
290
1387
ساینس کابل
16
خدیجه
سهرابی
علی جان
نسوان شهید بصیر بغرا
295
1387
ادبیات کابل
17
یاقوت
حیدری
سید صفدر
نسوان شهید بصیر بغرا
280
1387
ادبیات کابل

نتایج سال 1388
1
خلیل الله
فصیحی
بستان علی
- ذکورشهيدبصيربغرا
283
1388
حقوق هرات
2
حیات الله
رویش
محمد یوسف
- ذکورشهيدبصيربغرا
273
1388
افتصاد هرات
3
محمد عیسی
پژمان
رمضان علی
- ذکورشهيدبصيربغرا
272
1388
ساینس کابل
4
محمد شاه
جاوید
علی چمن
- ذکورشهيدبصيربغرا
224
1388
انستیتوت آب و برق کابل
5
محمد آصف

محمد یوسف
- ذکورشهيدبصيربغرا
259
1388
علوم طبیعی تعلیم و تربیه کابل
6
روح الله
صداقت
محمد یونس
- ذکورشهيدبصيربغرا
237
1388
علوم طبیعی تعلیم و تربیه کابل
7
محمد تقی
جاوید
محمد حسین
- ذکورشهيدبصيربغرا
217
1388
تعلیمات مسلکی تعلیم و تربیه
8
نعمت الله
سیرت
محمد اسلم
- ذکورشهيدبصيربغرا
227
1388
علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
9
شاه ولی
عباسی
عبدالکریم
- ذکورشهيدبصيربغرا
213
1388
تعلیم و تربیه بامیان
10
کبرا
محمدی
موسی خان
نسوان شهید بصیر بغرا
173
1388
تبیه معلم جاغوری
11
ملکه

برات علی
نسوان شهید بصیر بغرا
196
1388
تربیه معلم غزنی
12
رحیمه

حسین علی
نسوان شهید بصیر بغرا
167
1388
تربیه معلم جاغوری
13
صغرا

محمد عیسی
نسوان شهید بصیر بغرا
148
1388
تعلیم وتربیه غزنی
14
ملکه
برات علی
محمدموسی
نسوان شهید بصیر بغرا
251,2985
1388
موسسه تربیه معلم سیدجمال الدین " بدون لیلیه "
15
زلیخا
محمدیونس
محمدجان
نسوان شهید بصیر بغرا
248,9435
1388
پوهنحی تعلیمات مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه
16
محمدآصف
محمدیوسف
عوض علی
ذکور شهید بصیر بغرا
306,4565
1388
انستيتوت مسلکی انرژی و برق - کابل

نتایج سال 1389
1
نظیفه
علی مدد
چمن علی
نسوان شهید بصیر بغرا
291,1565
1389
پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل
2
ظریفه
محمدعزیز
محمدموسی
نسوان شهید بصیر بغرا
288,482
1389
پوهنحی نرسنگ (صرف  اناث ) پوهنتون طب کابل
3
فاطمه
محمدعلم
محمدموسی
نسوان شهید بصیر بغرا
279,1055
1389
پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل
4
فرزانه
محمدداود
عوض علی
نسوان شهید بصیر بغرا
264,2255
1389
پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه
5
عاقله
حسین علی
چمن
نسوان شهید بصیر بغرا
225,5975
1389
موسسه ترپيه معلم هرات
6
فاطمه
ابراهیم
اسمعیل
نسوان شهید بصیر بغرا
194,984
1389
موسسه ترپيه معلم جاغوري
7
راضیه
محمدرحیم
محمدجان
نسوان شهید بصیر بغرا
189,7085
1389
موسسه ترپيه معلم جاغوري
8
یاسین
غلام رضا
خداداد
نسوان شهید بصیر بغرا
304,862
1389
پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات
9
محمدعلی
اسلم
نوروز
- ذکورشهيدبصيربغرا
301,3715
1389
پوهنحی ساینس پوهنتون کابل
10
محمدعقیل
محمدعلی
جعفر
- ذکورشهيدبصيربغرا
300,0995
1389
پوهنحی ساینس پوهنتون کابل
11
محمدهادی
محمدصادق
محمدصابر
- ذکورشهيدبصيربغرا
287,327
1389
پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل
12
محمد
امیرشاه
رحیم شاه
- ذکورشهيدبصيربغرا
286,9295
1389
پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل
13
اسحق علی
نادرعلی
سرورعلی
- ذکورشهيدبصيربغرا
285,0545
1389
پوهنحی ادبیات پوهنتون هرات
14
خلیل الله
نیازعلی
محمدعلی
- ذکورشهيدبصيربغرا
278,54
1389
پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه
15
حسین داد
محمد
محمداسحق
- ذکورشهيدبصيربغرا
277,3115
1389
پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه
16
امان الله
محمداسلم
ابراهیم
- ذکورشهيدبصيربغرا
274,586
1388
پوهنحی هنر های زیبا پوهنتون کابل
17
محمدعلی
بستان
محمدشریف
- ذکورشهيدبصيربغرا
271,727
1389
پوهنحی هنرها پوهنتون هرات
18
عبدالله
محمدجمعه
علی حسین
- ذکورشهيدبصيربغرا
238,1795
1389
موسسه تربیه معلم سیدجمال الدین " بدون لیلیه "
19
امان الله
حسین علی
غلام رسول
- ذکورشهيدبصيربغرا
237,4175
1389
موسسه تربیه معلم سیدجمال الدین " بدون لیلیه "
20
روح الله
حسین علی
چمن
- ذکورشهيدبصيربغرا
236,144
1389
پوهنحی تعلیم وتربیه موسسات تحصیلات عالی غزنی
21
غلام سخی
میرزاحسین
غلام حسین
- ذکورشهيدبصيربغرا
235,103
1389
پوهنحی تربیت بدنی پوهنتون تعلیم و تربیه
22
محمدناصر
محمدرحیم
غلام حسن
- ذکورشهيدبصيربغرا
191,9945
1389
موسسه ترپيه معلم غزنی
23
فاطمه
سیدصفدر
سیدحیدر
نسوان شهید بصیر بغرا
298,8575
1389
پوهنحی ساینس پوهنتون کابل
24
محمدنسیم
علی جان
غلام حسین
نسوان شهید بصیر بغرا
250,619
1389
پوهنحی تعلیمات مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه
25
ملکه
برات علی
محمدموسی
نسوان شهيد بصِير بغرا
251,2985
1388
موسسه تربیه معلم سیدجمال الدین " بدون لیلیه "
26
زلیخا
محمدیونس
محمدجان
نسوان شهيد بصِير بغرا
248,9435
1388
پوهنحی تعلیمات مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه
27
عاقله
حسین علی
چمن
نسوان شهید بصیر بغرا
225,5975
1389
موسسه ترپيه معلم هرات
28
فاطمه
ابراهیم
اسمعیل
نسوان شهید بصیر بغرا
194,984
1389
موسسه ترپيه معلم جاغوري
29
راضیه
محمدرحیم
محمدجان
نسوان شهید بصیر بغرا
189,7085
1389
موسسه ترپيه معلم جاغوري

نتایج سال 1390

شماره
نام
تخلص
نام پدر
لیسه
مجموع نمره
سال فراغت
دانشگاه
1
الله بخش
امیری
محمد ابراهیم
- ذکورشهيدبصيربغرا
290.1964
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ساینس
2
مهدی
سروش
عبدالحکیم
- ذکورشهيدبصيربغرا
289.4894
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ژورنالیزم
3
محمدشاه
رسا
محمدعلی
- ذکورشهيدبصيربغرا
288.4100
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ژورنالیزم
4
رمضان
جویا
محمد قاسیم
- ذکورشهيدبصيربغرا
286.2680
1390
پوهنتون جوزجان پوهنحی جیولوجی و معدن
5
نعمت الله
هویدا
زوارشاه
- ذکورشهيدبصيربغرا
285.4966
1390
پوهنتون تعلیم و تربیه پوهنحی علوم طبیعی دیپارتمنت کیمیا
6
نسرالله
فرساد
عبدالحسین
- ذکورشهيدبصيربغرا
285.1648
1390
پوهنتون کابل پوهنحی علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی
7
عبدالواحید
ساحل
جانعلی
- ذکورشهيدبصيربغرا
284.7896
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ادبیات دیپارتمنت انگلیسی
8
عبدالرشید
محمدی
موسی خان
- ذکورشهيدبصيربغرا
283.2272
1390
پوهنتون کابل پوهنحی علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی
9
اسدالله
فدایی
حبیب الله
- ذکورشهيدبصيربغرا
281.9910
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ادبیات دیپارتمنت دری
10
حبیب الله
ساعی
بوستانعلی
- ذکورشهيدبصيربغرا
279.2526
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ساینس
11
عبدالحکیم
صمیم
محمد هاشیم
- ذکورشهيدبصيربغرا
275.0512
1390
پوهنتون تعلیم و تربیه پوهنحی تربیت بدنی
12
آقا محمد
فایق
محمداسحق
- ذکورشهيدبصيربغرا
265.8868
1390
پوهنتون کابل پوهنحی هنر های زیبا دیپارتمنت موسیقی
13
عبدالله
حسنی
محمد جمعه
- ذکورشهيدبصيربغرا
255.3462
1390
پوهنتون هرات پوهنحی ساینس
14
محمد
کامران
اسحق علی
- ذکورشهيدبصيربغرا
247.0148
1390
موسسه تحصیلی هلمند پوهنحی تعلیم و تربیه
15
امان الله
مهرابی
محمد نبی
- ذکورشهيدبصيربغرا
157.0368
1390

16
نادر علی
صبوری
محمد حسین
- ذکورشهيدبصيربغرا
133.1892
1390

17
ذکیه
رسولی
محمد هاشیم
- نسوان شهيدبصيربغرا
256.8904
1390
پوهنتون هرات پوهنحی تعلیم و تربیه
18
نظیفه

کریم داد
- نسوان شهيدبصيربغرا
246.9560
1390

22
نجیبه

محمد حسین
- نسوان شهيدبصيربغرا
255.2412
1390
موسسه تحصیلی غزنی پوهنحی تعلیم و تربیه
21
عادله

محمد کاظم
- نسوان شهيدبصيربغرا
239.4198
1390
موسسه تحصیلی بادغیس پوهنحی زراعت
22
ظریفه
محمدی
موسی خان
- نسوان شهيدبصيربغرا
224.2970
1390
پوهنتون کابل پوهنحی ادبیات دیپارتمنت عربی
23
کامله

محمد علی
- نسوان شهيدبصيربغرا

1390

24
شیرین گل

محمد عوض
- نسوان شهيدبصيربغرا

1390

25
صالحه

محمد امین
 شهيدبصيربغرا
285.6198
1390
پوهنتون کابل پوهنحی کیمیا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر